Ansökan

Kustvind har lämnat in ansökan till Mark- och miljödomstolen

Den 24 mars 2023 lämnade Kustvind AB in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att få tillstånd att uppföra en vindkraftpark utanför Skurup och Trelleborg.

Kustvind har under många år arbetat med vindkraftprojektet Sydkustens vind för produktion av förnybar el i havet i Trelleborgs och Skurups kommuner. Vindkraftparken kommer bestå av 25–33 vindkraftverk 8-15 kilometer utanför kusten.

Inför ansökan har en lång rad studier genomförts som tittar på effekter från projektet vad gäller till exempel fisk- och fågelliv, fladdermöss, tumlare, undervattensljud, sediment- och föroreningsspridning, påverkan på havsbotten, elektromagnetiska fält, synlighet och buller.

Resultaten från undersökningarna har sammanställts i en omfattande miljökonsekvensbeskrivning (MKB), vilken bilagts ansökan.

I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas bland annat påverkan på; Befolkning och människors hälsa, djur och växter, mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö samt hushållningen med mark, vatten, råvaror och energi.

Läs hela miljökonsekvensbeskrivningen här!