Hållbar elförsörjning

Den planerade vindkraftparken ligger i en region med ett stort underskott på elproduktion i förhållande till den egna elanvändningen. I Skåne används varje år ca 13 TWh el, men produktionen uppgår bara till 3 TWh. Det är en grundorsak till den risk för effektbrist som debatterats mycket under senare tid, och som begränsar utvecklingsmöjligheterna för skånska städer och företag.

Risken för effektbrist under dagar med hög belastning handlar i stor utsträckning om bristande kapacitet i transmissionsnätet som transporterar el från norra Sverige där merparten av den svenska elproduktionen idag sker, till konsumenter i södra Sverige. Men kapacitetsbristen är i grunden en konsekvens av att det saknas produktionskapacitet i södra Sverige.

Havsbaserad vindkraft utanför den skånska kusten minskar bristen på kraftproduktion, vilket bidrar säkrare elförsörjning och lägre elpriser i hela Skåne. I Region Skånes Scenario för det skånska elsystemet framhålls att havsbaserad vindkraft är en nyckel till att öka elproduktionen i regionen, och därmed minska risken för effektbrist och säkerställa en hållbar elförsörjning för framtiden.

I den senaste försvarspropositionen (2020/21:30), som klubbades i riksdagen i december 2020, framhåller regeringen att en säker elförsörjning även är ett säkerhetspolitiskt intresse och att det därför finns ”behov av att skapa ökade förutsättningar för lokal produktion och distribution av el”.

p
I Skåne använder vi varje år ca 13 TWh el, men producerar bara 3 TWh.