Klimatnytta

Vindkraft genererar el med minimal klimatpåverkan. Utsläppen av koldioxid under hela livstiden – tillverkning, byggnation och drift – uppgår i snitt till ca 12 g per kilowattimme (kWh).

Den svenska elproduktionen är som helhet mycket klimateffektiv, då den till allra största delen kommer från fossilfria källor som vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och biobränslen. Men det svenska elnätet är sammankopplat med grannländernas, och Sverige är idag en nettoexportör av ren el, vilket minskar behovet av elproduktion i kol och gaseldade kraftverk i andra europeiska länder.

För varje kWh kolkraft som ersätts med ren el från vindkraft minskar utsläppen av koldioxid med nästan ett kilo. För varje kWh fossil naturgas som ersätts med vindkraft minskar utsläppen med ett halvt kilo.

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från elproduktion i Europa är väsentligt högre än i Sverige, men minskar nu kraftigt, till stor del beroende på att kol- och gaskraft ersätts av förnybar elproduktion. Om en havsbaserad vindkraftpark i Sverige som genererar 2 TWh el per år bidrar till att motsvarande mängd fossil elproduktion i andra europeiska länder kan tas ur drift innebär det att utsläppen minskar med minst en miljon ton per år, vilket motsvarar 2 procent av de samlade svenska utsläppen.

Läs mer här nedan:

p
En havsbaserad vindkraftpark som genererar 2 TWh (=2 miljarder kWh) el per år, kan alltså minska utsläppen av koldioxid i andra europeiska länder med minst en miljon ton per år.

Det motsvarar 2 procent av de samlade svenska utsläppen.