Kustvind återkallar ansökan

2023-06-12

Kustvind återkallar ansökan om tillstånd för vindkraftparken Sydkustens vind i Sveriges sjöterritorium 8-15 km utanför kusten i Skurups och Trelleborgs kommun.

Vi bedömer att det behövs mer tid för lokal förankring och dialog för att säkerställa tillstyrkan från de båda berörda kommunerna. Det pågår också flera relevanta politiska processer på nationell nivå som kan få stor betydelse för tillståndsprocessen, och Kustvind väljer nu att invänta resultatet av dessa.

Exempelvis planerar regeringen att under första kvartalet 2024 presentera skarpa förslag till riksdagen om hur kommunernas incitament att säga ja till vindkraft kan stärkas, utifrån slutsatserna i den så kallade incitamentsutredningen som presenterades i slutet av april. Den 8 juni slog regeringen fast att ”incitamenten för kommuner att säga ja till ny etablering stärks” under mandatperioden.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar också med att ta fram förslag till nya havsplaner med flera nya områden som identifierats som lämpliga för havsbaserad vindkraft. I det underlag som Energimyndigheten, i samarbete med åtta andra myndigheter, tagit fram för arbetet med havsplanerna bedöms Kustvinds projektområde ”ha väldigt goda förutsättningar för etablering av havsbaserad vindkraft i närtid”.

Behovet av den ökade elproduktion som projektet skulle ge i södra Sverige är mycket stort, och tillskottet skulle både ge sänkta elpriser och säkrare eltillförsel, och skapa sysselsättning och affärsmöjligheter för företag i hela regionen. Vi vet också från egna undersökningar att en majoritet bland såväl väljare som företag i båda kommunerna stödjer planerna på havsbaserad vindkraft utanför kusten.

Det vore olycklig att hasta fram kommunala ställningstaganden som riskerar att på bristfälligt beslutsunderlag sätta stopp för denna viktiga samhällsinvestering.

Att ansökan återkallas innebär inte att projektet läggs ned. Kustvind kommer att arbeta aktivt vidare, bland annat med att utveckla lokala samarbeten och vägar för projektet att generera ekonomisk nytta för företag och boende i de berörda kommunerna.