Nytta för lokalsamhället

En bärande tanke i Kustvinds arbete är att en hållbar vindkraftsutbyggnad ska generera nytta för lokalsamhället där vindkraften byggs. Sådan nytta kan genereras genom att skapa arbetstillfällen och utvecklingsmöjligheter för lokalt näringsliv under byggnation och drift, samt genom att delar av intäkter från elförsäljning avsätts till lokala utvecklingsprojekt.

En havsbaserad vindkraftpark på 500 MW innebär miljöinvesteringar på cirka 13 miljarder kronor under byggfasen, och sedan driftskostnader på i storleksordningen 300 miljoner kronor per år under parkens livstid.

En del av dessa kostnader avser arbeten och material som med fördel kan tillgodoses av lokala leverantörer. Under driftsfasen kommer det att finnas fast anställd servicepersonal som knyts till en servicehamn i närområdet, vilket också genererar tjänster från lokala underleverantörer.

En studie genomförd av IUC Sverige visar att en kustnära havsbaserad vindkraftpark genererar sysselsättning och inkomster för lokalsamhället under såväl projektering och byggnation som under hela driftstiden (25-30 år). Under drift handlar det om ett 60-tal arbetstillfällen, och skatteintäkter för kommunen på ca 6 miljoner kronor om året för en kustnära vindpark på 500 MW.

Havsbaserad vindkraft växer snabbt i hela världen, och det finns ett stort behov av att utbilda personal till denna framtidsbransch. En kommun som är tidigt ute med kustnära vindkraft skulle kunna etablera sig som centrum för yrkesutbildning i anslutning till en servicehamn.

Kustvind samarbetar även med lokala aktörer för att utveckla former att kanalisera en del av framtida intäkter från en vindkraftpark till lokala miljö-, kultur eller utvecklingsprojekt. Det skulle exempelvis kunna handla om att avsätta resurser för att skydda den känsliga stranden från erosion. Exakta former och ändamål för sådant stöd bör definieras lokalt.

Läs mer här nedan:

Z
  • Arbetstillfällen och skatteintäkter
  • Yrkesutbildningar
  • Resurser för lokal utveckling