Samråd

En första samrådsrunda kring projektet avslutades 31 augusti 2021. Nu inbjuder Kustvind till fortsatt avgränsningssamråd angående miljötillstånd enligt 6 kap. miljöbalken för planerad etablering av den havsbaserade vindkraftsparken Sydkustens vind i Trelleborgs och Skurups kommuner

Den planerade vindkraftsparken kommer att omfatta upp till 33 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 270 m eller 25 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 304 m, med maximal installerad effekt om 500 MW.

Som ett led i arbetet med tillståndsansökan inbjuds myndigheter, organisationer, allmänhet och särskilt berörda till fortsatt avgränsningssamråd enligt miljöbalken. Samrådet avser också exportledningar för transport av el från vindkraftsparken till planerad nätstation vid kusten.

För att beskriva miljöpåverkan från den planerade vindkraftsparken har Kustvind låtit utföra en rad inventeringar och utredningar. Slutligt resultat av dessa redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som kommer att biläggas tillståndsansökan.

Om du vill veta mer om den planerade verksamheten kan ett samrådsunderlag läsas och laddas ner från länken nedan. Där finns också samrådsunderlaget från föregående samråd som genomfördes under 2021.

Skriftliga synpunkter önskas senast den 2 januari 2023 till samrad@kustvind.se.

Samtliga inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse, som kommer att biläggas MKBn.

Aktuellt samråd 2022
Tidigare samråd 2021