Samråd nätanslutning

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken avseende anläggande av markförlagd kraftledning, Smygehamn – Östra Klagstorp

Kustvind Elnät AB inbjuder härmed till samråd enligt 6. Kap miljöbalken avseende planerad anläggande av 130 kV markförlagd kraftledning mellan Smygehamn och Östra Klagstorp. Ledningen syftar till att förbinda planerad vindkraftspark till havs med kraftstation i Östra Klagstorp, för att sedan kunna distribuera den producerade elen till elnätet.

För att få bygga och använda kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje. Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). Ansökan om nätkoncession lämnas in till Energimarknadsinspektionen (Ei). Inför ansökan genomförs samråd med bl.a. allmänheten och särskilt berörda. Samråd är en möjlighet till påverkan och ger berörda möjligheten att lyfta aspekter för att finna den mest lämpliga lösningen för nyetableringen av anläggningen. Samrådet utgör en mycket värdefull process för att bidra till ett bra beslutsunderlag.

Sträckan mellan Smygehamn och Östra Klagstorp har tidigare ingått i ett projekt med en större omfattning (ny kraftledning mellan Smygehamn och Arrie) som drevs av E.ON. Energidistribution. Efter den samrådsprocessen, beslutades det att aktuellt projekt enbart skulle omfatta markförlagd kraftledning, och att enbart beröra sträckan mellan Smygehamn och Östra Klagstorp. Tidigare planer om att förlägga ledningen till luften via ställningar, har utgått.

Detta samråd sker skriftligen, där inbjudan skickas ut till berörda fastighetsägare, närboende, länsstyrelse, kommun, myndigheter, föreningar och organisationer. Allmänheten informeras om projektet genom kungörelseannons i lokaltidning. De synpunkter som inkommer under samrådet beaktas i den fortsatta planeringen och i arbetet med den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska ingå i tillståndsansökan.

Information, samrådsunderlag och öppet hus

Vi vill med detta brev informera och samråda kring den förslagna anläggningen. Kustvind samråder om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra.

Samrådsunderlag

Samrådsunderlaget, som beskriver den planerade verksamheten och de platsspecifika miljöförutsättningarna, återfinns här nedan.

Digitalt Öppet hus

För att ge allmänheten möjlighet att fördjupa sig i planerna, besvara frågor och funderingar samt motta yttranden, kommer Kustvind (med konsult) genomföra ett digitalt Öppet Hus. Detta genomförs den 20 maj via Microsoft Teams. För inbjudan till mötet, kontakta konsult Alexander Nilsson via uppgifterna nedan.

Viktig information

Vi ber Er att informera eventuella hyresgäster, arrendatorer, innehavare av särskild rätt eller andra nyttjanderättshavare knutna till Er fastighet som kan väntas bli berörda av den planerade anläggningen. Om dessa önskar ytterligare informationsmaterial går det bra att kontakta oss och få detta skickat per post. Vi ber Er även vidarebefordra kontaktuppgifter till eventuella nyttjanderättsinnehavare som berörs av projektet till oss snarast möjligt.

Välkommen att kontakta oss!

Vill du veta mer, önska inbjudan till det digitala Öppet Hus eller lämna ett samrådsyttrande, är du välkommen att ringa till miljökonsult Alexander Nilsson på 073-301 12 16, eller mejla till: koncessionkustvind@sweco.se.

Det går också bra att skicka brev till: Sweco, Borgmästaregatan 5, 392 35, Kalmar. Märk brev med ”Koncession Kustvind, Alexander Nilsson”.

Vi önskar motta ert yttrande senast 3 juni 2024.

 

Med vänlig hälsning
Kustvind Elnät AB
Sweco Sverige AB