Integritetspolicy

Kustvind AB, 556832-4924, Box 180, 201 21 Malmö, behandlar dina personuppgifter i samband med samråd och andra kontakter kring företagets projekt. Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har några frågor kring detta kan du nå oss på ovanstående adress eller info@kustvind.se.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Genomförande av samråd med närboende

Vi behandlar dina uppgifter för att bjuda in till samråd, reservera plats på samrådsmötet, skicka möteslänkar och annan information om mötet, samt dokumentera mötena och de synpunkter som inkommer. De personuppgifter vi behandlar om dig är namn, bostadsadress, fastighetsbeteckning och e-postadress och/eller telefonnummer. Den rättsliga grunden för behandlingen följer av 6 kap. 30 § Miljöbalken som anger att samråd ska hållas med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten.

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade krav på dokumentation av samrådet under tillståndsprocessen. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter och då bli offentlig handling.

När tillståndsprocessen är avslutad kommer Kustvind inte längre att spara personuppgifterna.

Genomförande av samråd med myndigheter och organisationer

Vi behandlar kontaktuppgifter som beställts eller hämtats från allmänt tillgängliga källor i syfte att kunna kontakta företrädare för organisationer, myndigheter och företag i samband med samråd kring Kustvinds projekt.

De personuppgifter vi behandlar om dig är namn, e-postadress och/eller telefonnummer och/eller postadress samt i förekommande fall funktion i aktuell organisation. Den rättsliga grunden för denna behandling följer av 6 kap. 30 § Miljöbalken som anger att samråd ska hållas med myndigheter och den allmänhet som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten.

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade krav på dokumentation av samrådet under tillståndsprocessen. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter och då bli offentlig handling.

När tillståndsprocessen är avslutad kommer Kustvind inte längre att spara personuppgifterna.

Anmälan till informationsmöten eller andra evenemang

Vi behandlar dina uppgifter för att bjuda in till informationsmöten eller andra evenemang, reservera plats på det möte du anmält dig till samt skicka möteslänkar och annan information om mötet. De personuppgifter vi behandlar om dig är namn, e-postadress och/eller telefonnummer och/eller bostadsadress. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att kunna administrera mötena.

Personuppgifterna behövs för att kunna administrera mötena, och raderas när de inte längre behövs för detta syfte.

Beställning av informationsmaterial

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna leverera informationsmaterial som du beställt av oss. De personuppgifter vi behandlar om dig är namn, e-postadress och/eller telefonnummer och/eller bostadsadress. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att kunna leverera det material som du har beställt av oss.

Personuppgifterna behövs för att kunna leverera det material du beställt, och raderas i när de inte längre behövs för detta syfte.

Prenumeration på nyhetsbrev

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna leverera nyhetsbrev som du beställt av oss. De personuppgifter vi behandlar om dig är namn, e-postadress och/eller telefonnummer och/eller bostadsadress. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Personuppgifterna behövs för att kunna leverera det material du beställt, och behålls så länge prenumeration på nyhetsbrev är aktiv, och raderas när de inte längre behövs för detta syfte. Du kan när som helst säga upp en prenumeration på nyhetsbrev, och begära att personuppgifter som sparats för detta ändamål raderas.

Besvarande av frågor och synpunkter via mejl, telefon eller post

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna besvara frågor och synpunkter som skickas till oss via mejl, telefon eller post. De personuppgifter vi behandlar om dig är namn, e-postadress och/eller telefonnummer och/eller bostadsadress. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att kunna besvara frågor och synpunkter som skickas till oss.

Personuppgifterna behövs för att kunna kommunicera med dig, och raderas när ditt ärende är att anse som avslutat.

Inlämning av intresseanmälan

Vi behandlar dina uppgifter för att i framtiden kunna erbjuda dig ett förmånligt pris på el från Kustvinds planerade vindkraftspark. De personuppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, e-postadress, adress samt uppgift om hushållets ungefärliga årliga elförbrukning. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Tillgång till personuppgifter som lämnas till Kustvind AB är begränsad till de personer inom Kustvinds egen organisation som har direkt behov av dem för att fullgöra de ändamål för vilka uppgifterna lämnats, samt våra samarbetspartners och underleverantörer – till exempel mötesarrangörer, juridiska biträden och andra konsulter som bistår oss i samrådsprocessen. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part i något annat syfte än det för vilket de samlats in.

Kustvind ansvarar för att personuppgifter sparas på ett säkert sätt, och att tillgång till uppgifterna begränsas genom lösenordsskydd. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Källa

De personuppgifter vi behandlar om dig har, i de fall du inte själv lämnat uppgifterna till oss, erhållits från allmänt tillgängliga källor såsom föreningsregister, organisationers egna hemsidor eller Postnords adressregister.

Dina rättigheter

Om behandlingen är baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. En sådan återkallelse påverkar dock inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades.

I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten).

Du har under vissa förutsättningar även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på adress Kustvind AB, 556832-4924, Box 180, 201 21 Malmö, eller info@kustvind.se.